Usługi

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny w Ostrowcu Świętokrzyskim – Certyfikat kwalifikowany

Zestaw – Podpis elektroniczny zawiera

Zastosowanie  m.in. do:

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO WYROBIENIA PODPISY ELEKTRONICZNEGO

Potrzebne dokumenty:

Certyfikat zawierający dane osobowe Subskrybenta
  1. Ważny dowód osobisty lub paszport.
  2. Oryginał dokumentu nadania numeru NIP – tylko w przypadku gdy certyfikat ma zawierać numer NIP (jeśli certyfikat ma zawierać numer PESEL, dodatkowy dokument nie jest potrzebny).
Certyfikat zawierający dane osobowe Subskrybenta oraz dodatkowo dane firmy/instytucji

Oprócz dokumentów jak dla certyfikatu uniwersalnego, należy przedstawić następujące dokumenty firmy/instytucji:

  1. Dokument określający podstawę prawną funkcjonowania firmy/instytucji: odpis z KRS, EWD, Statut instytucji itd. – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentacji
  2. Upoważnienie (oryginał) dla konkretnego Subskrybenta do otrzymania certyfikatu z nazwą firmy/instytucji, zawierające także informację o relacji Subskrybenta i firmy/instytucji (czy Subskrybent występuje „we własnym imieniu”, „jako przedstawiciel innej osoby fizycznej, osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej”, „w charakterze członka organu albo organu osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej”, czy „jako organ władzy publicznej”), podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji firmy/instytucji lub upoważnione na podstawie pełnomocnictwa.
  3. Jeśli w pkt. 2. posłużono się pełnomocnictwem – pełnomocnictwo (oryginał), na podstawie którego osoba upoważniona może podpisywać upoważnienia, o których mowa w pkt. 2.